Homepage Harta site
Strategia şi politici interne

Strategia activităţii Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A.

În calitate de membru al grupului bancar Veneto Banca, EXIMBANK activează în sinergie cu banca-mamă a grupului, împărtăşind standardele calitative ridicate şi misiunea întregului grup:

de a fi un grup inovator şi autonom, leader în propriul teritoriu, capabil să ofere servicii de calitate şi să creeze, cu responsabilitate şi etică, valoare în timp pentru acţionari, teritoriul în care activează, clienţi şi angajaţi

În anii 2012-2014 EXIMBANK îşi va concentra eforturile asupra îndeplinirii următoarelor obiective strategice principale de dezvoltare:

 • Implementarea noii soluţii informatice bancare
  Extinderea activităţii băncii, atât ca volum al operaţiunilor, cât şi ca gamă de produse şi servicii oferite, generează cerinţe adiţionale pentru softul bancar existent. Beneficiind de experimental vastă a grupului, EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca va întreprinde măsurile necesare în vederea implementării unui nou soft bancar performant, care să corespundă atât cerinţelor legislative moldoveneşti, cât şi standardelor internaţionale de evidenţă şi raportare financiară, precum şi să asigure posibilitatea prelucrării şi raportării operative a volumului informaţional al băncii aflat în continuă creştere. Softul nou va pune la dispoziţia managementului băncii instrumente avansate de analiză a informaţiei în concordanţă cu cele mai bune practici din domeniu, menite să faciliteze procesul decizional şi managerial.

 • Extinderea gamei de produse şi servicii, atât în plan cantitativ, cât şi în cel calitativ
  Banca va oferi clienţilor o gamă completă de servicii financiare la cele mai înalte standarde, implementând astfel conceptul de „one-stop-shop financial supermarket”, ceea ce va contribui la asigurarea durabilităţii relaţiilor cu clienţii existenţi, precum şi la lărgirea în continuare a numărului acestora. Totodată, EXIMBANK îşi va concentra eforturile asupra stabilirii noilor standarde calitative de deservire a clienţilor băncii.

 • Dezvoltarea segmentului ipotecar
  În perioada 2010-2012 Banca va urmări îndeaproape evoluţia pieţei imobiliare, precum şi a cererii din partea populaţiei de credite în scopul procurării sau dezvoltării imobilelor. Imediat ce vor fi înregistrate schimbări pozitivă în această direcţie, banca va elabora şi va implementa sub formă de produs distinct creditele ipotecare pe termen lung, fapt ce va contribui la diversificarea ulterioară a portofoliului de credite, precum şi la lărgirea spectrului de clienţi viabili ai băncii.
  Implementarea produsului sus-menţionat va însemna ocuparea unui nou segment pe piaţa creditelor. În condiţiile revigorării pieţei imobiliare, segmentul dat va constitui o sursă sigură de venit pentru bancă, contribuind la atragerea la deservire a noi companii de construcţii şi imobiliare ce dispun de potenţial şi experienţă de activitate, inclusiv în condiţii de criză.

 • Dezvoltarea segmentului mic şi mijlociu (IMM)
  Urmând strategia băncii de dezvoltare a sectorului ÎMM, banca va îndrepta toate eforturile spre consolidarea ofertei destinate acestuia. În acest scop, în urma analizei necesităţilor sectorului, recent au fost elaborate doua produse: creditul INIZIO pentru lansarea unei afaceri, în sumă maximă echivalentă cu 30 mii Euro, cu procedură simplificată de acordare şi creditul PROGRESSO în sumă maximă echivalentă cu 300 mii Euro, destinat în special pentru dezvoltarea afacerilor deja existente. Ambele produse vor viza un termen de 60 de luni, oferind şi perioade de graţie de până la un an. Ratele practicate vor fi flexibile şi competitive raportat la produsele similare ale altor bănci. Banca se va orientarea inclusiv la finanţarea acestui sector în parteneriat cu instituţiile financiare internaţionale (BERD, IFC, BSTDB, EFSE, etc.)

 • Dezvoltarea segmentului corporativ
  Beneficiind de acces la resurse financiare considerabile pe termen lung, precum şi de posibilitatea participării la proiectele şi programele unor instituţii financiare şi fonduri de investiţii internaţionale, EXIMBANK va dezvolta în continuare într-un ritm mai accelerat segmentul corporativ, inclusiv prin finanţarea proiectelor investiţionale mari şi de lungă durată ale companiilor din sectorul real al economiei naţionale, care la etapa actuală se confruntă cu o penurie de resurse financiare pe termen lung. Pornind de la noile exigenţe impuse de Banca Naţională a Moldovei faţă de expunerile „mari”, banca îşi va activiza activitatea în direcţia stabilirii parteneriatului strategic cu instituţii financiare internaţionale în vederea cofinanţării proiectelor investiţionale importante ale businessului local.

 • Extinderea reţelei de deservire a băncii
  În scopul acoperirii cererii la produse şi servicii bancare pe întreg teritoriul Republicii Moldova, banca va deschide noi subdiviziuni în regiunile cu potenţial de dezvoltare înalt, optimizând, totodată, activitatea filialelor şi reprezentanţelor existente ale băncii. Banca va lărgi reţeaua unităţilor de deservire a cardurilor bancare şi a transferurilor băneşti, va implementa noi sisteme internaţionale de plăţi rapide.

 • Promovarea imaginii a băncii
  În calitate de membru al grupului bancar Veneto Banca, EXIMBANK va continua procesul de aliniere la standardele de succes ale grupului. Totodată, călăuzindu-se de valorile grupului, promovarea perseverentă a cărora a transformat Veneto Banca într-o companie câştigătoare, banca îşi va intensifica eforturile de promovare a imaginii Băncii Comerciale „EXIMBANK” S.A.

  Politica băncii de dirijare a riscurilor

  B.C. "EXIMBANK" S.А. îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui sistem consolidat de dirijare a riscurilor, bazat pe principii generale, acceptate în practica bancară mondială.

  Sistemul consolidat de dirijare a riscurilor aferente operaţiunilor cu activele băncii este bazat pe cinci elemente de bază ale sistemului.

  Primul element este constituit din metodele de evaluare a riscului creditar. Riscul creditar reprezintă riscul de neexecutare în deplină măsură şi în termenii stabiliţi de către contr-agenţii băncii a obligaţiunilor ce le revin. În bancă sunt aplicate o serie de metode de evaluare complexă a situaţiei financiare a solicitanţilor de credite, inclusiv a instituţiilor financiare, a întreprinderilor mari, a întreprinderilor din businesul mic şi mijlociu, precum şi a persoanelor fizice.

  Al doilea element îl reprezintă procedura de luare a deciziilor privind efectuarea operaţiunilor cu active, expuse riscurilor. În bancă este pusă în funcţiune o procedură în mai multe etape de adoptare colegială a deciziilor, menită să exclusă erori subiective la evaluarea riscurilor şi abuzul în serviciu în cadrul realizării unor operaţiuni riscante.

  Al treilea element al sistemului rezidă în stabilirea limitelor în cazul operaţiunilor expuse la risc. Limita reprezintă expresia monetară a riscului, adică pierderile potenţiale, care pot să apară în rezultatul efectuării tranzacţiei respective Principalele limite, stabilite de bancă sunt – limita riscurilor în cazul unui ansamblu de diferite operaţiuni, realizate cu un contr-agent concret, limita atribuţiilor, limita investiţiilor în diferite tipuri de active, limita concentrării ramurale a investiţiilor ş.a.

  Al patrulea element al sistemului – monitoringul respectării limitelor stabilite. În scopul unui monitoring permanent al limitelor stabilite în bancă este înfiinţat Comitetul de dirijare a activelor şi pasivelor, comisia de reevaluare şi aprobare a cotelor de participare în capitalul agenţilor economici şi Comisia de dirijare şi control asupra investiţiilor în active materiale pe termen lung. De asemenea, monitoringul respectării limitelor stabilite este realizat de Secţia Audit Intern, de Cârmuire, Comisia de Cenzori şi Consiliul Băncii în limitele competenţei fiecăruia.

  Al cincilea element al sistemului – crearea unor rezerve suficiente pentru acoperirea operaţiunilor cu active ale băncii. Crearea rezervelor reprezintă un vector al stabilităţii, care permite compensarea unor eventuale pierderi ale băncii, aferente unor operaţiuni expuse la risc, fără ca acestea să influenţeze negativ starea financiară a băncii.

  Politici contabile pentru anul 2017 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară)

  Politici contabile pentru anul 2016 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară)

  Politica de contabilitate pentru anul 2015 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2014 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2013(în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

  Politica privind securitatea tehnologiilor informaţionale

  Politica de contabilitate pentru anul 2012 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2011 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2011 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2010 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2010 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2009 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2009 (în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2008 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2007 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

  Politica de contabilitate pentru anul 2006 (în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate)

 •  
  B.C. "EXIMBANK" S.A.
  Structura organizatorică
  Noutăţi
  Anunţuri
  Strategia şi politici interne
  Lista persoanelor autorizate
  Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
  Codul de Guvernare Corporativă
  Băncile corespondente
  Vînzarea bunurilor gajate
  Promo
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611