Homepage Harta site
Depozite
Transferuri internationale/Remitere de bani
Credit ipotecar "FAMIGLIA"
Сreditul PRIMA CASĂ
Credit pentru nevoi personale
Creditul Investițional
Creditul 72 ore
Bancassurance
Carduri bancare
Plați Programate
Оperaţiuni cu valori mobiliare
Operaţiuni cu cecuri
Achitarea serviciilor
Monede comemorative
Tarife și Condiții Generale Bancare
Internet-banking “EXIMBANK-ONLINE”
Сreditul PRIMA CASĂ
Valoarea creditului până la 900 mii lei moldovenești;
Perioada de creditare până la 300 luni, data scadenței nu va depăși data de pensionare conform legislației în vigoare
Comisioane
 • de acordare:
  unic, pînă la 1% din valoarea creditului
 • de garantare
  Pînă la 0,5% anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor. Comisionul va fi revizuit de Ministerul Finanțelor cel puţin odată la 2 ani.
 • Penalitate în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere calculată de la suma ratelor neachitate în termen.
 • Rata dobânzii
 • 6,75% flotantă (RDNA*+ 2%)

  * RDNA - Rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni

 • Achitarea dobânzii şi a creditului În rate lunare compuse din anuităţi egale şi comisionul pentru Garanţia de stat.
  Destinaţia creditului Procurarea bunurilor imobile cu destinaţie locativă în baza Programului de stat „PRIMA CASĂ”, locuințe sub formă de apartamente sau casele de locuit individuale date în exploatare şi înregistrate corespunzător în Registrul bunurilor imobile aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
  Procentul de finanţare în dependenţă de proiect, până la 90% din valoarea investiției
  Criteriile de eligibilitate pentru Beneficiarii Programului Pentru a putea deveni beneficiar al Programului, în momentul depunerii cererii la Bancă, solicitantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

  a) să aibă vîrsta de pînă la 45 de ani;
  b) să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova şi să dispună de venituri din surse oficiale;
  c) să aibă o participație proprie inițială de de cel puțin 10% din prețul de procurare al locuinței;
  d) mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobînda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I în cazul cînd acestea sunt fidejusori;
  e) să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
  f) soțul/soția beneficiarului să nu dețină în proprietate exclusivă nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
  g) să nu fi procurat anterior o locuinţă prin intermediul Programului;

  Documente necesare Pentru a putea deveni beneficiar al Programului, solicitantul va depune la Bancă următorul set de acte:

  a) cererea de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
  b) cererea de acordare a garanției de stat în cadrul Programului semnată de solicitant;
  c) declarația privind regimul stării civile;
  d) certificat eliberat de Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” care confirmă faptul că beneficiarul nu deține în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia - sau soțul/soția beneficiarului nu deține în proprietate exclusivă nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării certificatului;
  e) acordul soțului/soției beneficiarului cu privire la prelucrarea de către ODIMM a datelor proprii cu caracter personal ;
  f) acordul beneficiarului și a soțului/soției acestuia la primirea raportului de credit de către ODIMM conţinută în baza de date a biroului istoriilor de credit Î.M. „Biroul de credit” SRL ;
  g) buletinul de identitate al solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
  h) adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz ;
  i) сarnetul de muncă (sau copia cu ștampila angajatorului) şi/sau certificatul eliberat de angajator și/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie și a soţului/soţiei, după caz; j) alte documente care confirmă proveniența veniturilor oficiale nete;
  k) extras valabil din Registrul bunurilor imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului și Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus înstrăinării/gajului eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
  l) raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare agreată de către Bancă;
  m) documentele prevăzute la lit. e) – j) al prezentului punct, ale rudelor de gradul I ale solicitantului în cazul în care se vor lua în considerare și veniturile lor la achitarea creditului.

  Adeveriță de venit

  Pentru vizualizarea documentelor în format pdf aveţi nevoie de Acrobat Reader. Instalarea Acrobat Reader poate fi efectuată de pe site-ul producătorului.

  Dobânda anuală efectivă constituie 7.37%
  *DAE este calculată pentru un credit de un credit de 900 mii.lei, acordat pe o perioadă de 60 luni, comision unic - 1%, comision garanție de stat - 0,25% anual. Costul total al creditului 1 077 940 lei

  Pentru mai multe detalii privind creditul ipotecar PRIMA CASĂ Vă puteţi adresa la cea mai apropiată sucursala a Băncii

   
  Servicii persoane fizice
  Servicii persoane juridice
  Tarife și Condiții Generale Bancare
  Schimb valutar
  Produse bancare
  Carduri bancare
  Calculatoare
  Abonarea la noutati

  Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
  171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

  SWIFT: EXMM MD22
  E-mail: info@eximbank.com
  Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611